The Astronomical Reports – reaktywacja biuletynu

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii wznawia wydawanie biuletynu „The Astronomical Reports” — dawnego dodatku naukowego „Uranii” — obecnie w formie samodzielnego czasopisma naukowego. Biuletyn ten ukazywał się w latach 80. w cyklu jednego tomu na rok i można go nadal znaleźć na aktualnych listach astronomicznych czasopism naukowych.
W obecnej formie pismo jest skierowane przede wszystkim do młodych naukowców (w tym magistrantów i doktorantów astronomii i dziedzin pokrewnych), a także tych miłośników astronomii, którzy wykonują samodzielne obserwacje o charakterze naukowym.
Pragniemy, aby stało się ono miejscem, gdzie młodzi naukowcy i miłośnicy astronomii nabiorą doświadczenia w prezentacji własnych osiągnięć w tej dziedzinie.
Zapraszamy również tych z Państwa, którzy posiadają już doświadczenie w tym zakresie, aby, publikując w naszym biuletynie, stali się mentorami swych młodszych kolegów, dając przykład swoimi pracami.

Warunki publikacji
Warunkiem publikacji jest przedstawienie pracy własnej (raportu z obserwacji, opracowania obserwacji lub pracy teoretycznej) autora lub zespołu, w pracach którego autor bierze udział.
Język publikacji jest dowolny — oczekujemy jedynie streszczenia (abstract) oraz słów kluczowych (key words) w języku angielskim. Zachęcamy jednak Autorów do publikacji w języku angielskim, gdyż takie prace są chętniej czytane i częściej cytowane.
Prace zakwalifikowane jako artykuły będą recenzowane.
Publikacje w biuletynie są bezpłatne, a każdy autor otrzymuje egzemplarz autorski.

Uwagi techniczne
Prace należy przesyłać w formie elektronicznej, w jak najprostszej formie: czysty tekst, w dowolnym popularnym edytorze tekstowym. Grafikę należy przesyłać w osobnych plikach najlepiej w postaci wektorowej (formaty PS, EPS, PDF lub w popularnych programach tworzenia grafiki wektorowej). W przypadku map bitowych należy uwzględnić fakt, że maksymalna szerokość kolumny tekstowej wynosi 126 mm, a minimalna rozdzielczość winna wynosić 300 dpi dla grafiki czarno-białej i 150 dpi dla grafiki w odcieniach szarości (nie przewidujemy druku kolorowego).
Sugerujemy również autorom dołączenie do nadsyłanych materiałów makiety pracy w postaci pliku w formacie PDF, celem uniknięcia pomyłek w składzie. Oczywiście przed publikacją przewidujemy korektę autorską już złożonego tekstu publikacji.
Materiały należy przesyłać na adres mqq273@gmail.com lub tsciezor@gmail.com

Cykl wydawniczy
Przewidujemy wydawanie przynajmniej jednego numeru w roku kalendarzowym, jednak w przypadku większego zainteresowania Autorów cykl wydawniczy może zostać skrócony.
Biuletyn będzie rozsyłany do wszystkich polskich ośrodków naukowych zajmujących się astronomią, a także publikowany w ogólnodostępnej postaci elektronicznej w Internecie.

Redakcja „The Astronomical Reports”:
dr Tomasz Ściężor (redaktor naczelny), dr Marek Kubala

Redakcja naukowa:
prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, prof. dr hab. Stanisław Zoła, dr Waldemar Ogłoza, dr Sławomir Stachniewicz

Leave a Comment

Scroll to Top