I Międzynarodowa Konferencja poświęcona Środowiskowemu i Astronomicznemu Zanieczyszczeniu Świetlnemu

EALPO 2019

Konferencja poświęcona jest problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym (ang. light pollution) określonego jako:

 • uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,
 • każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, jak: oślepianie światłem, przekraczanie granicy obszarów przeznaczonych do oświetlenia, nadmierne oświetlenie, obniżenie widoczności na skutek wadliwego oświetlenia, łuna świetlna i marnotrawstwo energii,
 • zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,
 • wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, sztucznego światła do środowiska.

Celem konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.

Tematyka konferencji obejmuje:

 • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych
 • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zdrowie ludzi
 • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na prowadzenie badań astronomicznych
 • aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia świetlnego
 • metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia świetlnego
 • astroturystykę w aspekcie zanieczyszczenie świetlnego
 • kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia świetlnego
 • ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia świetlnego

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Więcej:
1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019

Leave a Comment

Scroll to Top