About us

The beginnings of PTMA, i.e. the Polish Society of Amateur Astronomers (under the auspices of the Polish Academy of Sciences) is one of the oldest societies in Poland.

The first mentions
In 1908, in „Wszechświat” (no. 25/1359 of June 21), an article by Feliks Przypkowski from Jędrzejów was published, entitled „Lovers and protectors of astronomy”, which postulates the establishment of two societies: strictly scientific astronomy and associating astronomy enthusiasts. Soon („Wszechświat” No. 33/1523 of August 13, 1911) he publishes an open letter asking for a place in „Wszechświat” for astronomy enthusiasts, so that they could associate at least on this level.

Appeal

Maksymilian Białęcki (no. 36/1526 of September 3) was the first to respond to this call, also appealing for the establishment of the society. It should be noted that at that time (since 1887) there was already the French Astronomical Society, whose member – the first Pole – was Feliks Przypkowski from 1913. Felicjan Kępiński, Eng. Władysław Szaniawski from Przegalin, Dr. Tadeusz Rakowiecki, and Tadeusz Banachiewicz, then an assistant at the University Observatory in Kazan, who collaborated with „Wszechświat” by publishing astronomical calendars.

Establishment
The actual beginning of the establishment of the Society was the appearance in 1919 of the periodic comet Brorsen-Metcalf ((23P/1919 Q1) (1919 III) (1919b)) The information about it was first reported in the daily press, and two students of Warsaw schools became interested in the observation of this comet – Stefan Kaliński and Stanisław Mrozowski.
Through Dr. Kępiński, who taught cosmography in several schools in Warsaw, they contacted Jan Mergentaler, a student of the Gimnazjum im. Mikołaj Rej. This team of three young enthusiasts was soon joined by two older, graduate students of the University of Warsaw – Edward Stenz and Antoni Zygmund.
These five gave rise to the creation of the inter-school Astronomy Enthusiasts Circle, founded on October 5, 1919 and having a dozen or so members by the end of that year, among them only two legally adults: Dr. The latter turned out to be a tireless organizer, he had his own telescope with a lens diameter of 96 mm and divided his time between his professional work and the Circle. Two years later, after the Society of Amateur Astronomers had been formally established, thanks to the efforts of Mr. Białęcki, the Society obtained premises in the attic of the Railway Technical School at 88 Chmielna Street, where its own Astronomical Observatory, modestly called Observatory, was established.

The most important dates in the history of PTMA

June 21, 1908 – an article by Feliks Przypkowski from Jędrzejów is published, entitled ” Lovers and protectors of astronomy „;
August 13, 1911 – an open letter is published about granting space for lovers of astronomy in ” Wszechświat „;
October 5, 1919 – the Astronomy Enthusiasts Circle is founded, in 1921 renamed to TMA
May 1, 1921 – General Meeting of TMA Members;
November 26, 1921 – „Elections of the General Meeting”, Felicjan Kępiński becomes the first president;
February 2, 1923 – Approval by the Minister of Spr. Inside the first Statute of the Society;
April 30, 1924 – Michał Kamieński becomes the second president until 1939;
February 24, 1928 – a new name of the Society was proposed, „Polish Society of Amateur Astronomers”;
October 26, 1928 – during the Extraordinary General Meeting of the TMA, the new name „Polish Society of Friends of Astronomy” was approved;
January 15, 1948 – the official resumption of the work of the Polish Society of Amateur Astronomers, Jan Gadomski becomes the first president after the war.

Authorities of the Polish Society of Amateur Astronomers (2022-2026)

The authorities of the Polish Society of Amateur Astronomers elected at the XLIII General Congress of Delegates in Puławy on April 9, 2022. The term of office for the years 2022-2026.

Materiały do pobrania

Graphic materials (logo)
Logo of the Polish Society of Astronomers
– two color variants (black on a white background and white on a black background);
– graphic file formats (ai, cdr, jpp, pdf, png, psd);

Advertising materials (examples)
Examples of advertising materials (banner, flag, rollup)

Władze Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Władze Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wybrane na XLIII Walnym Zjeździe Delegatów w Puławach 9 kwietnia 2022 r.
Kadencja na lata 2022-2026.

Prezes:
Mieczysław Janusz Jagła – prezes@ptma.pl; janusz.ndk@gmail.com;

Wiceprezesi:
Marek Substyk – marek.substyk@ptma.pl;
Sebastian Soberski – ssober@astro.umk.pl; 

Sekretarz:
Mikołaj Sabat – sabat.mikolaj.j@gmail.com;

Skarbnik:
Tomasz Rać – tomasz.rac@ptma.pl;

Członkowie:
Wojciech Burzyński – wburzynski@poczta.onet.pl;
Wiesław Krajewski – wiekra@wp.pl;
Maciej Mikołajewski – mamiko@umk.pl;
Wacław Moskal – sq8gup@wp.pl;
Aleksandra Papież – sigleik@gmail.com;
Agnieszka Nowak – agnieszka.nowak@ptma.pl;
Ryszard Siwiec – ryszard.siwiec@sbi.pl;
Tomasz Zwoliński – warszawa.ptma@gmail.com;

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Aleksandra Goedel-Lannoy
Marcin Filipek – marfil@wp.pl;
Tomasz Kołodziej – kolodziej-junior@wp.pl
Michał Błaszkiewicz – m_blaszkiewicz@interia.pl
Tomasz Kluwak – tomasz.kluwak@gmail.com
Sąd Koleżeński:
Ryszard Rejment – lubuszrejment@gmail.com;
Andrzej Letkowski – foazsaletkowski@gmail.com;
Marek Zawilski – marak.zawilski@p.lodz.pl;

 

Materiały graficzne (logo)
Logo Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
– dwa warianty kolorystyczne (czarne na białym tle i białe na czarnym tle);
– formaty plików graficznych (ai, cdr, jpp, pdf, png, psd);
Do pobrania: www.ptma.pl/logo/logo_ptma.zip (5 MB)

Materiały reklamowe (przykłady)
Przykładowe materiały reklamowe (baner, flaga, rollup)
Do pobrania: www.ptma.pl/logo/materialy_ptma.zip (71 MB)

Początki PTMA czyli Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk) to jedno z najstarszych towarzystw w Polsce.

1908

Pierwsze wzmianki

W roku 1908 na łamach „Wszechświata” (nr 25/1359 z 21.VI.) ukazuje się artykuł Feliksa Przypkowskiego z Jędrzejowa, pt. „Miłośnicy i protektorowie astronomii”, w którym postuluje się założenie dwóch towarzystw: astronomicznego ściśle naukowego oraz zrzeszającego miłośników astronomii. Wkrótce („Wszechświat” nr 33/1523 z 13.VIII.1911) ogłasza list otwarty o udzielenie na łamach „Wszechświata” miejsca dla miłośników astronomii, by mogli się zrzeszać przynajmniej na tej płaszczyźnie.

21 czerwca 1908 r.

ukazuje się artykuł Feliksa Przypkowskiego z Jędrzejowa, pt. „Miłośnicy i protektorowie astronomii

13 sierpnia 1911 r.

publikowany zostaje list otwarty o udzielenie na łamach „Wszechświata” miejsca dla miłośników astronomii

1913

Apel

Pierwszy zgłosił się na to wezwanie Maksymilian Białęcki (nr 36/1526 z 3.IX.), apelując również o założenie towarzystwa. Zaznaczyć należy, że w tym czasie (od r. 1887) istniało już Towarzystwo Astronomiczne Francji, którego członkiem — pierwszym z Polaków — był Feliks Przypkowski od r. 1913. Listownie zgłaszają się do Przypkowskiego (poza Białęckim) Felicjan Kępiński, inż. Władysław Szaniawski z Przegalin, dr Tadeusz Rakowiecki, a także Tadeusz Banachiewicz, wówczas asystent w Obserwatorium Uniwersyteckim w Kazaniu, który współpracował z „Wszechświatem” publikując kalendarzyki astronomiczne.

5 października 1919 r.

zostaje założone Koło Miłośników Astronomii, w 1921 roku przemianowane na T. M. A.

1919

Powstanie

Właściwym początkiem powstania Towarzystwa było pojawienie się w roku 1919 komety periodycznej Brorsena-Metcalfa ((23P/1919 Q1) (1919 III) (1919b)) Wiadomość o tym podała najpierw prasa codzienna, a obserwacjami tej komety zainteresowali się dwaj uczniowie szkół warszawskich — Stefan Kaliński i Stanisław Mrozowski.
Za pośrednictwem dra Kępińskiego, który uczył kosmografii w kilku szkołach warszawskich, skontaktowali się oni z Janem Mergentalerem, uczniem gimnazjum im. Mikołaja Reja. Do tego zespołu trzech młodych entuzjastów dołączyło wkrótce dwóch starszych, już po maturze, studentów Uniwersytetu Warszawskiego — Edward Sten z i Antoni Zygmund.
Ta piątka dała początek powstaniu międzyszkolnego Koła Miłośników Astronomii, zawiązanego w dniu 5 października 1919 roku i liczącego pod koniec tego roku kilkunastu członków, wśród nich tylko dwóch pod względem prawnym dorosłych: dr Felicjan Kępiński i zapalony miłośnik astronomii, urzędnik pocztowy Maksymilian Białęcki. Ten ostatni okazał się niestrudzonym organizatorem, posiadał własną lunetę o średnicy obiektywu 96 mm i czas swój dzielił między pracę zawodową i Koło. W dwa lata później, już po formalnym utworzeniu Towarzystwa Miłośników Astronomii, dzięki staraniom p. Białęckiego Towarzystwo uzyskało lokal na poddaszu Szkoły Technicznej Kolejowej przy ulicy Chmielnej 88, gdzie utworzono własne Obserwatorium Astronomiczne, nazwane skromnie Dostrzegalnią.

1 maja 1921 r.

Walne Zebranie Członków T. M. A.

26 listopada 1921 r.

„Wybory Ogólnego Zebrania”, pierwszym prezesem zostaje Felicjan Kępiński

2 lutego 1923 r.

Zatwierdzenie przez Min. Spr. Wew. pierwszego Statutu Towarzystwa

30 kwietnia 1924 r.

drugim prezesem do roku 1939 zostaje Michał Kamieński

24 lutego 1928 r.

zaproponowano nową nazwę Towarzystwa „Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomi”

26 października 1928 r.

podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania T. M. A., zatwierdzono nową nazwę „Polskie Towarzystwo Przyjaciół Astronomi”

15 stycznia 1948 r.

oficjalne wznowienie prac Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, pierwszym po wojnie prezesem zostaje Jan Gadomski.

Scroll to Top